Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.

Artikel 2.
De bestekken en prijsoffertes zin gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen.  Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Artikel 3.
De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

Artikel 4. 
In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van de waarde van de bestelling verschuldigd.

Artikel 5.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet.  Bij vertraging in de levering heeft men recht noch op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6.
Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Artikel 7.
De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

Artikel 8.
Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na verstrijken van een termijn van vijftien dagen de overeenkomt als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Artikel 9.
De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.

Artikel 10.
Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Artikel 11.
Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechstwege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk oonvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Artikel 12.
Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Artikel 14.
Ale facturen zijn contant betaalbaar.

Artikel 15.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 EURO) als schadebeding, omwille van het feit dat het bedrag dient ingevorderd te worden via juridische en/of gerechtelijke weg, en dit in toepassing vna de artikels 1151 en 1229 van het Gerechtelijk Wetboek.  Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inkomsten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Artikel 16.
Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.  Tevens behouden wij het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte

Artikel 17.
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.  In afwijking van art. 1583 van het Gerechtelijk Wetboek wrodt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs.  Het risico gaat echter over op de koper van bij het afsluiten van het contract.

Vraag vrijblijvend meer info!

Sint-Berlindisstraat 17

9402 Ninove

Zo en Ma : GESLOTEN                
Di: 8:30 - 12:00 & 13:15 - 18:00  
Wo: 8:30 - 12:00 & 13:15 - 18:00
Do: 8:30 - 12 :00 & 13:15 - 18:00
Vr: 8:30 - 12:00 & 13:15 - 18:00  
Za : 9:00 - 13:00                          

Ons aanbod
Openingsuren

© 2021 Sermant - BE 0420.252.302